Vid assisterad befruktning i Sverige:

…får den som inte ska bära barnet skriva på ett ”samtycke till behandling”. Detta fungerar sedan som en juridisk försäkran att den som inte ska bära barnet har rätt att bli juridisk förälder när barnet är fött.

… behöver föräldraskapet på den som inte burit barnet fastställas. I ett samkönat par görs en ”föräldraskapsbekräftelse” hos Familjerätten. Detta är obligatoriskt för både gifta och ogifta par. Efter mötet blir kvinnan som burit barnet registrerad som ”moder”, den andra som ”förälder”.

… är förfarandet detsamma för ogifta, olikkönade par, men kallas då ”faderskaps-bekräftelse”. För gifta olikkönade par görs ingen faderskapsbekräftelse, utan då fastställs föräldraskapet automatiskt genom så kallad faderskapspresumtion.

Vid assisterad befruktning utomlands:

… blir ett olikkönat, ogift par kallade till en faderskapsutredning, där det räcker med att mannen intygar muntligt att han gett sitt samtycke till behandlingen för att han ska registreras som barnets far. För ett olikkönat, gift par fastställs föräldraskapet automatiskt genom faderskapspresumtion.

… blir bara den som burit och fött barnet, i ett samkönat par, juridisk förälder. Den som inte burit barnet måste närståendeadoptera, och då måste paret vara gifta. Processen tar ca 6–10 mån och kan påbörjas först när barnet är fött.

Nya regler för assisterad befruktning

Regeringen har våren 2018 lämnat in en proposition för att modernisera dagens regler kring assisterad befruktning utomlands. I den nya lagstiftningen, som väntas träda i kraft vid årsskiftet, tas kravet på närståendeadoption för samkönade par bort, förutsatt att behandlingen utförts vid en behörig klinik och att paret valt en öppen donator.

Detta innebär att även olikkönade, ogifta par, som valt en okänd donator, kommer att behöva genomgå närståendeadoption. Par som valt en okänd donator till sina barn berörs inte.

Källa: RFSL

AV LINDA UNNHEM

Denna artikel publicerades först i Femina nr 08/2018.

Läs även: Anna och Debbie skaffade barn med okänd donator – nu kämpar de mot svenska lagstiftningen

Se mer inspirerande innehåll från oss på Femina: